تغذیه ➕چی باچی➖

تغذیه ➕چی باچی➖

151 members

چی بخوریم⁉ چی نخوریم⁉ چه چیز را با چه چیزی بخوریم یا نخوریم🍽 مدیر کانال : مجیدآقابابائی 🆔✅ @zaroor 🆔🤔 @chibachi 🆔📣 @qomagahe 🆔😂 @jokojj