👈💜کانال خرماسیسکو (لنگرود)💜👉

👈💜کانال خرماسیسکو (لنگرود)💜👉

530 members

منطقه توریستی #خرماسیسکو #خرماسیزکوه (لنگرود) کانالی جهت معرفی منطقه توریستی #خرماسیسکو ( #خرماسیزکوه) مدیر @mbj6670 ادمین @Kbj6670 اینستاگرام https://www.instagram.com/mostafa_sisko1 آدرس کانال👇👇👇 @sisko1