🎙 صدای آشِنا🎙

🎙 صدای آشِنا🎙

45 members

سهم من از تو صدایی است که نه می شود بوسید نه در آغوش گرفت .... 🎧 @dariushakbarivoice 🎙 ارتباط با ادمین: @dariush_akbari10