ذکر و صلوات 📿📿📿

ذکر و صلوات 📿📿📿

1.4K members

دعا قضا را بر می گرداند هر چند آن قضا و قدر شما محکم شده باشد پس سرنوشت خودتون را با دعا تغییر دهید هیچ چیز اتفاقی نیست اگر اینجاهستید خواست خداس ارتباط با ادمین‌ @reyhane68