زنان صف شكن

زنان صف شكن

34 members

رسالت يك انسان براي رسيدن به < آزادي >درصف ايستادن نيست بلكه برهم زدن صف است . بشر تمام پيشترفتها وتلاشها وخلاقيتها وانسانيت وحس دوست داشتن وعشق به زندگي را چه كسي به او تزريق ميكند زن واين همان زن هست كه سرنوشت مردم ايران را رقم ميزند .