وَالسَّابِقُونَ

وَالسَّابِقُونَ

105 members

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ آنهایی سبقت می گیرند آنها نزدیکان هستند آیدی پشتيبانی کانال t.me/Suport_Vasabeghon