طُرّه ی جان

طُرّه ی جان

829 members

■فلسفه،ادبیات،هنر■ [ رها قندی ◇وکیل دادگستری ،نویسنده،پژوهشگر فلسفه◇]