کانال تیک تاک

کانال تیک تاک

261 members

نيمی بيشتر از آنچه که ميبينى و هيچ چيز از آنچه که ميشنوی را باور نكن 🧚‍♀️ ‎‌‌ دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ