-[دِلتنَگی..!]

-[دِلتنَگی..!]

18 members

من بِ سرزمین دلتنگی تُ تبعیدم!🖤 چنِل روزمَرگیم.. @rozmaregiaam https://t.me/BChatBot?start=sc-227886-FAuTsMz