طبناTEBNA

طبناTEBNA

1.3K members

گروه خبری طب قیاسی_اخلاطی @tebnaa @tebnaaa مطالب ارسالی بهیچوجه توسط طبنا تائید یا رد نمیشود و فقط هدف انتشار تنوع مطالب موجود در فضای مجازی است. پذیرش نقد و نظر و پیشنهاد و آگهی: @negin_sadat @Talaaghajani صفحه ما در اینستاگرام @tebnaaa