ترنم داودی سکوت(قربان ولیئی

ترنم داودی سکوت(قربان ولیئی)

435 members

شعر و نثر قربان ولیئی