🧿﷽🧿چنـــــــــور رشیدی کورد✌

🧿﷽🧿چنـــــــــور رشیدی کورد✌

167 members

بی تو باگردوغبار غزل ژنده شهرم چه کنم!!!! https://instagram.com/chnoorrashidi.official?igshid=MzRlODBiNWFlZA== #چنوررشیدی @Chnoorrashidi