انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

79 members

این کانال توسط شورای مرکزی انجمن دانشجویی اداره میشود. مددکاری اجتماعی social work دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی uswr