روابط عمومي بيمارستان شريعتي

روابط عمومي بيمارستان شريعتي

1.2K members

ادمين این كانال روابط عمومي بيمارستان شريعتي است http://shariati.tums.ac.ir instagram.com/tums.shariati