ستاد اقامه نماز و امور مساجد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ستاد اقامه نماز و امور مساجد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

6 members

🕋 کانال ستاد اقامه نماز و امور مساجد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر