آخرین خبر سمنان

آخرین خبر سمنان

9K members

🔹در کوتاه ترین زمان به روزترین باشید 🔶 ارتباط با ادمین کانال رسمی آخرین خبر در استان سمنان👇 @Semnan_a_k شامد: http://t.me/itdmcbot?start=semnan_today