«صدای مردم» (آمدنیوز

«صدای مردم» (آمدنیوز)

612 members

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی» موسس: روح الله زم