🔱تاریــــــــخچــــــــه قـهــــــــرمــــــــانـان شطـــــــــرنـجــــــــ ایــــــــران و جــــــــهان🔱

🔱تاریــــــــخچــــــــه قـهــــــــرمــــــــانـان شطـــــــــرنـجــــــــ ایــــــــران و جــــــــهان🔱

105 members

مسابقات رسمی قهرمانی جهان از سال ۱۸۸۶ با مسابقات دو جانبه ( مچ ) اشتاینیتز – زوکرتورت آغاز شد .از سال ۱۸۸۶ تا ( ۲۰۱۳ ) ۱۲۷ سال گذشته است و در طی این مدت تنها ۱۶نفر موفق شده اند به افتخار دست يابند