نشریه جمهور

نشریه جمهور

11 members

🔹️ نشریه اجتماعی، فلسفی ●جمهور● 🔸️پردیس حکیم فردوسی استان البرز 🔰 فیلسوفان بزرگ مفاهیم نو می‌آفرینند: این مفاهیم بی‌درنگ از دوگانه انگاری های اندیشه معمولی درمی‌گذرند و حقیقتی نو، توزیعی نو و شیوه ای نو از تقسیم جهان را به چیز ها می‌بخشند.