پژواک کاسپین😷#ماسک_میزنیم

پژواک کاسپین😷#ماسک_میزنیم.

37 members

شرکت توسعه کسب وکار.تحقیق.توسعه.آموزش.تدوین استراتژی.چشم انداز وبرگزاری آموزشهای تخصصی وکاربردی..سمینارها..سخنرانی ها... ارتباط بامدیر کانال @PezhvakecaspianesabzeRasht