رضا پاشانجاتی

رضا پاشانجاتی

داور و مربی بین المللی و درجه 1 فدراسیون شطرنج ایران و مدیر ذهن برتر