رضا پاشانجاتی

رضا پاشانجاتی

داوربین المللی،مربی درجه 1 فدراسیون شطرنج ایران و مدیر باشگاه ذهن برتر