تبادل اطلاعاتِ پناهندگی و مهاجرت

تبادل اطلاعاتِ پناهندگی و مهاجرت

1.6K members

@panahandegan1 کانال اول ما : تبادل اطلاعات پناهندگی و مهاجرت .................................................................. کانال دوم ما : نیازمندیهای فارسی زبانان در آلمان @panahandegan11