🍜 പലഹാരം ഗ്രൂപ്പ് 🍲

🍜 പലഹാരം ഗ്രൂപ്പ് 🍲

1.4K members

🍚കേരളാ ഫുഡ്🍛 🍛നാടൻ ഭക്ഷണം🍳 🌯ഷാപ്പ് കറികൾ🍱 🍝ചൈനീസ് 🍜 ☕️ഇന്ത്യൻ 🍵 🍔 കൊണ്ടിനെന്റെൽ🍕 എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണ റസിപികൾ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് Our Channel: @Palaharam english channel: @foodbus Health channel: @food_n_health