كانال خبرى شبكه تشکل های محیط زیستی خراسان رضوی

كانال خبرى شبكه تشکل های محیط زیستی خراسان رضوی

441 members

پایگاه اطلاع رسانی شبکه سمن های محیط زیستی خراسان رضوی، با هدف انتشار اخبار فعالیت ها و آموزه های زیست محیطی جهان، ایران و استان فعالیت می نماید. ارسال پیشنهادات و مطالب: 👇 @NGO_khorasan_Admin