سیاه قلم

سیاه قلم

140 members

نوید احمدی راد جماعتی که نظر را حرام میگویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال!