شعر و احساس

شعر و احساس

66 members

قلمم را که در دست می گیرم جادوی نگاه پرمهرت در انتهای این شبِ مست، با سمفونیِ زیبای عشق وعطر نفسهای یاس و رازقی که از تنفس #تو معطر کرده فضای خانه را جریمه ها را غزل غزل بر روی کاغذهای بی جان عاشقانه می سراید محمدرضا_رحیمی