امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم

امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم

زلال که باشی همه آسمان در تو پیداست