منــم.....👑 کــوروش 👑

منــم.....👑 کــوروش 👑

1.8K members

این کانال در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و تاریخ کهن ایرانزمین گام برمیدارد کانال رسمی #منم_کوروش