اقتصاد در گذر زمان(م.ع مختاری

اقتصاد در گذر زمان(م.ع مختاری)

5K members

کانال شخصی محمد علی مختاری دکتری اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد توسعه در ایران و سوئیس با هدف ترویج دانش اقتصاد تماس با نویسنده: @Ali_Mokh