﮼ایستگاه‌آخر

﮼ایستگاه‌آخر

253 members

𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙣𝙤 𝙤𝙣𝙚 𝙡𝙚𝙛𝙩 غیر از کنار، هیچ زِ اهلِ جهان مگیر...