نویسه ادبی کنتا

نویسه ادبی کنتا

442 members

کنتا مستقل است؛ بدون هرگونه وابستگی. در انتخاب، انتشار کامل یا بخشی از یک شعر، و در ویرایش شعر آزاد است.