کـلبه عـــاشـقان مذهـبی

کـلبه عـــاشـقان مذهـبی

35 members

『هـوالعـــشــق』 اتفاق است دیگر یکدفعه میبینی ناغافل و بی خبـر می افتـد ... مثل "دل مـــن" که نمیدانم کِی این همه بی خبر، به "دل تو" افتــاد ...! . . . .