مجمع نمایندگان کلاسKMU

مجمع نمایندگان کلاسKMU

161 members

کانال رسمی اطلاع رسانی آموزشی 🆘.....❗️جمعی رسمی از نمایندگان کلاس ها برای ارتباط بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشگاه... 📣ارتباط با ما: 👈🛂 ارتباط با نمایندگان هسته مرکزی در دانشکده ها 👈📊ثبت نظرات و انتقادات در سایت دانشگاه، قسمت مجمع نمایندگان