كتابخوار

كتابخوار

194 members

هدیه مایلی | در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود. کلمه، خدا بود. (جمله آغازین و مشهورِ انجیل.) صفحه‌ی اينستاگرام : @ketaabkhaar