اشعار و ترانه های لری

اشعار و ترانه های لری

370 members

زبانزد بختیاری 🗞ار نبو امری ز حق، نيفته بلگی ز درخت … 📁"اگر امر حضرت حق نباشد، برگی از درخت نمی افتد"… 📂اين زبانزد بيانگر آن است که هيچ امری در جهان حادث نميشود، مگر به خواست خداوند يکتا…ارادتمند جلال بهوندی