باشگاه کودکان هوشمند

باشگاه کودکان هوشمند

1.6K members

اولین مرکز آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه در ایران نماینده انحصاری انجمن جهانی PAMAدر ایران تغییر در کودکان خود را باور نخواهید کرد! تلفن: 46019462-021 روابط عمومی موسسه: @Iranskids_PR سایت: Www.iranskids.com سایت خبر: https://news.iranskids.com