دیدگاه های استاد مهدی خلیلی

دیدگاه های استاد مهدی خلیلی

43 members

کانال رسمی استاد مهدی خلیلی 💐 انعکاس اخبار مهم، سخنرانی ها،جلسات، اندیشه ها و مواضع،فعال سیاسی اصلاح طلب توّاب و منتقدعملکرد دولت