انجمن علوم و مهندسی منابع آب

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

1.4K members

📌 به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پ‍ژوهشي در زمينه هاي مربوط، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران در تاریخ 17/مهرماه/1373 تشکیل گردید. ارتباط با ما: @ir_wra_office WhatsApp: 09036233345