حسینیه الزهرا(س) اهدایی شهید منصوریان

حسینیه الزهرا(س) اهدایی شهید منصوریان

107 members

تهران شهریار شهر فردوسیه میدان شهیدمنصوریان حسینیه الزهرا(س) بخشودگی اهل گنه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین(ع)است _ _ _ _ _ _ _ _ _ https://telegram.me/Hoseiniye_alzahra_ferdosiye 💮کانال حسینیه الزهرا(س)اهدایی شهیدمنصوریان شهرفردوسیه