🥀حِسِ غَم🥀

🥀حِسِ غَم🥀

2.8K members

آمدی قصه ببافی که موجه بروی.... درنزن رفته ام ازخویش٬کسی منزل نیست...! 😔💔 ❤️کانال حس غم با مدیریت جدید❤️