کانال هلرشمسی

کانال هلرشمسی

1.2K members

🌐 کارشناس ارشد هنر 🌱 فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی راه ارتباطی ؛👇 09113949113 @Hellershamsi