[ گلناریا فور اِوِر ]

[ گلناریا فور اِوِر ]

4.9K members

سه بار ترکوندمون 😂 ولی به عشق خندوندن شما باز برگشتیم متفاوت ترین چنل تلگرام #گلنار تنها یک صابون نیست