ما می توانیم(نحن قادرون

ما می توانیم(نحن قادرون)

14 members

مهمترین اصل مقاومت اتکای به داشته های خود به جای نگاه به دست دیگران است. @dideban40