قلمدون

قلمدون

138 members

وجود هنری که روح هنرمندی در آن دمیده شده، فضای خانه هایمان را لطیف و روح پرخاشگری را از آن دور می کند.سفال هایی که کشف و تاریخ تمدن مان را می سازد همان صنایع دستی هستند. ارتباط با ادمین از طریق لینک زیر: @kebriahosseinzadeh