فرهنگ توسعه

فرهنگ توسعه

40 members

ارتباط با ادمین @Sajjadalikhanii کانال فوق مورد تایید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفته است.کدشامد: 1-1-3675-61-4-2 👇👇👇👇👇👇👇 http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-3675-61-4-2