کانال شعر(شهاب الدین انصاری

کانال شعر(شهاب الدین انصاری)

44 members

(تکیه برمهربانی و محبت درپناه حفظ ارزشهای اخلاقی، گره ها را می گشاید) 🌿🍁🌿🌹🌿🍁🌿 قرآن شعر عکس موسیقی داستانهای کوتاه مستند علمی طبیعت زیبا گردشگری این کانال نگاهی نو به زندگی و زیبائی خواهد داشت. @SHAHABANSARI1354