کارساز | carsazz.com

کارساز | carsazz.com

1.4K members

کانال برق و الکترونیک خودرو 🚗 Electric & Electronic Vehicle Channel اطلاعات تخصصی و کاربردی برق و الکترونیک خودرو هرچیز زکاتی دارد و زکات علم یاد دادن آن به دیگران است. آدرس سایت ما: 🌐https://carsazz.com برای ارتباط با ما🗣: @IR9869 @SaeedSaghary