کانال دیارالوند

کانال دیارالوند

121 members

رویکردکانال دیار الوند عمدتا مطالبه گری، بیان دیدگاههای انتقادی و پیشنهادی و پرداختن به مسائل و حواشی کوه و ارائه گزارش های کوهنوردی و طبیعت گردی و گردشگری و محیط زیستی است. @Alibayat_Alvand