ڐِڷـ٘❥ـ ڼِــۅِڜ٘ـ✍ـٹِـهـ ڷَ❧ـڜ٘

ڐِڷـ٘❥ـ ڼِــۅِڜ٘ـ✍ـٹِـهـ ڷَ❧ـڜ٘

2 members

▒↻£₢zɛ➺₯↺😔▒ ▓↻Ħαя££➦∂♥ℓ↺▓ ▇↻🎥£Їℓ₰ & αⅩ↯ℓ$Ð↺▇ ▆↻₹ü$ї¢➲₯↺▆ ₡₫₰ɪɴ➥@Mamadlash وقتی واردشدی لیونده.به جاش موت کن.دمتون گرم