آداب و فنون دعوت

آداب و فنون دعوت

531 members

کانال تخصصی در مورد دعوت و داعی، آداب دعوت ، اصول و فنون دعوت و.. 🗒به سه زبان: کوردی فارسی عربی